Ulkomaalaislaki muuttui 23.2.2023. Lakimuutoksilla yhdenmukaistettiin työperusteisten oleskelulupahakemuksien käsittelyä sekä selkeytettiin työnantajan ja työntekijän vastuita. Työnantajalla on jatkossa suurempi rooli oleskelulupaprosessissa.

 

Oikean oleskelulupahakemuksen valinta ja oleskeluluvan hakeminen

Työntekijä, joka on muun maan kuin EU-, ETA-valtion tai Sveitsin kansalainen, tarvitsee pääsääntöisesti työntekoon oikeuttavan oleskeluluvan Suomessa. Työntekijä hakee työperusteista oleskelulupaa ensisijaisesti sähköisessä Enter Finland -palvelussa, mutta vaihtoehtoisesti hän voi jättää hakemuksen myös paperisena. Työnantaja ei voi hakea oleskelulupaa työntekijän puolesta, mutta voi auttaa työntekijää oikean lupahakemuksen valinnassa. Kaikki oleskelulupahakemukset löytyvät Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta ja oikea oleskelulupahakemus valitaan työntekijän työtehtävien perusteella. Kaikissa työperusteisissa oleskeluluvissa pyydetään lakimuutosten myötä samat työnantajaa ja työntekijää koskevat perustiedot ja vain tarvittaessa lupatyyppikohtaiset lisätiedot. Esimerkkejä oleskelulupatyypeistä löydät meidän työperusteinen maahanmuutto ja oleskeluluvat-sivulta.

 

Työnteon perusteella myönnettävän oleskeluluvan yleiset edellytykset

Ulkomaalaislaissa säädetään uutena asiana työnteon perusteella myönnettävän oleskeluluvan yleisistä edellytyksistä. Edellytykset koskevat kaikkia työnteon perusteella myönnettäviä oleskelulupia eli työntekijän oleskelulupaa, erityisasiantuntijan oleskelulupaa, Euroopan unionin sinistä korttia, muuta oleskelulupaa ansiotyötä tai elinkeinon harjoittamista varten sekä Suomessa tutkinnon tai tutkimuksen suorittaneen oleskelulupaa.

Oleskeluluvan myöntäminen työntekoa varten edellyttää, että työnantaja on huolehtinut ja vastaisuudessa kykenee huolehtimaan velvoitteistaan työnantajana. Työehtojen, joista työnantaja on työntekijän kanssa sopinut, tulee olla voimassa olevien säännösten ja sovellettavan työehtosopimuksen mukaiset. Jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, työehtojen tulee vastata työmarkkinoilla vastaavissa tehtävissä toimiviin työntekijöihin noudatettavaa käytäntöä. Jos työssä vaaditaan erityistä pätevyyttä, lupaa tai hyväksyttyä terveydentilaa, työnantajan täytyy varmistaa, että työntekijä täyttää niitä koskevat vaatimukset. Selvityksiä ei lähtökohtaisesti tarvitse liittää oleskelulupahakemukseen, mutta työnantaja vahvistaa velvoitteen noteeraamisen ja hoitamisen tekemällä merkinnän asianomaiseen kohtaan hakemuksessa.

Työperusteisen oleskeluluvan myöntäminen edellyttää lisäksi muun muassa sitä, että ulkomaalaisen toimeentulo on turvattuna ansiotyöstä saatavalla tulolla oleskeluluvan voimassaolon ajan ja että työntekijä ja työnantaja täyttävät omat selvittämisvelvollisuutensa.

 

Työntekijän ja työnantajan selvittämisvelvollisuus

Laissa säädetään jatkossa työntekijän ja työnantajan selvittämisvelvollisuuksista, jotka koskevat niin ikää kaikkia työnteon perusteella tehtäviä oleskelulupahakemuksia. Työnantajan ja työntekijän tulee liittää oleskelulupahakemukseen tietoja työsuhteen keskeisistä ehdoista. Työnantajan osalta tämä tarkoittaa sitä, että hän täyttää työehdot työntekijänsä oleskelulupahakemukseen joko sähköisesti Työnantajan Enter Finland -palvelussa tai toimittamalla paperisen Työehdot-lomakkeen työntekijällensä oleskelulupahakemuksen liitteeksi.

 

Helsingin seudun kauppakamari tarjoaa osana Talent Helsinki -hanketta työnantajille maksutonta neuvontaa kansainväliseen työvoimaan liittyvissä kysymyksissä. Työnantajaneuvonta on osa IHH Työnantajapalveluita.

Lue lisää: https://ihhelsinki.fi/fi/tyonantajat/

Ota yhteyttä

ihhtyonantajaneuvonta@helsinki.chamber.fi