Skip to content Kaupunginkanslian asiakasviestinnän, markkinoinnin ja tilaisuuksienhallinnan rekisteri - International House Helsinki

Kaupunginkanslian asiakasviestinnän, markkinoinnin ja tilaisuuksienhallinnan rekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Kaupunginhallitus. Rekisterinpitäjän tehtävät on delegoitu viestintäjohtajalle (kaupunginhallituksen päätös 20.4.2020, §247).

2. Rekisterin vastuuhenkilö

Kaupunginkanslia / Viestintäosasto / Viestintäjohtaja

3. Rekisterin yhteyshenkilö

Viestintäsuunnittelijat., Kaupunginkanslia / Viestintäosasto / Ulkoinen viestintä -yksikkö

Yhteystiedot: Helsingin kaupunki, Kirjaamo PL 10 (Pohjoisesplanadi 11-13), 00099 Helsingin kaupunki

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyn tarkoitukset

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kohdentaa kaupunginkanslian asiakkaille ja sidosryhmille viestintää, markkinointia, kutsuja sekä asukas- ja yrityskyselyitä.

Käsittelyn oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a-kohta: Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.

Keskeinen lainsäädäntö

• EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)
• Tietosuojalaki (1050/2018)
• Kuntalaki (410/2015)
• Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn nimi, sähköposti, puhelinnumero, syntymäaika ja osoite sekä organisaatio.

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Henkilötietoja luovutetaan suostumuksen perusteella kolmansille osapuolille.

7. Tietojen säilytysajat

Henkilötietoja säilytetään niiden aktiivikäytön ajan tai enintään viisi vuotta.
Rekisteröity voi milloin tahansa pyytää tietojensa poistamisen, jolloin ne poistetaan rekisteristä.

8. Henkilötietojen tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä.